Regulamin 


Postanowienia ogólne:


Sklep internetowy sterowniki-plc.net dostępny pod adresem internetowym https://sterowniki-plc.net prowadzony jest przez firmę Automation-Systems Paweł Piłat zarejestrowaną w Kolbuszowej pod adresem Domatków 36, 36-100 Kolbuszowa.


Sklep internetowy prowadzi sprzedaż internetową towarów prezentowanych na stronie internetowej https://sterowniki-plc.net. Zamówienia składane w sklepie internetowym realizowane są przez Automation-Systems Paweł Piłat, NIP: 872-206-10-38, REGON: 180563083 .


Adres do korespondencji: Domatków 36, 36-100 Kolbuszowa.


Sklep internetowy sterowniki-plc.net oraz niniejszy regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z wyłączeniem konsumentów.


 Zawartość przedstawiana na stronie internetowej sklepu internetowego sterowniki-plc.net pełni rolę jedynie informacji handlowej, nie stanowi tym samym oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.


Prezentowane na stronie internetowej sklepu opisy, zdjęcia i dane techniczne dostępnych towarów są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Sklep sterowniki-.pl nie odpowiada jednak za błędne wskazanie parametrów i właściwości towarów lub nagłą ich zmianę przez producenta. Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy, mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.


Sklep sterowniki-plc.net zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu towarów oferowanych na stronie internetowej sklepu.


Sklep sterowniki-plc.net zastrzega sobie możliwość zmiany cen i cech produktów. W przypadku zmiany ceny towaru po złożeniu zamówienia przez Klienta, jest on informowany o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po odebraniu zamówienia przez obsługę sklepu. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia, o czym powinien niezwłocznie poinformować przedstawiciela handlowego.


Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.


Ceny produktów prezentowanych w informacji handlowej towarów nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta. O kosztach dostawy Klient jest informowany w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez przedstawiciela handlowego. Koszty dostawy są doliczane do wystawionej na rzecz Klienta faktury VAT, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dotyczącymi realizacji zamówienia.


Przy zamówieniach powyżej 1 000 PLN Netto nie są doliczane koszty transportu.


Sklep sterowniki-plc.net zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.


Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.


Realizacja zamówienia


 Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.


 Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta, poprzez potwierdzenie jego warunków przez przedstawiciela handlowego sklepu internetowego.

Klient zobowiązany jest przy rejestracji/składaniu zamówienia w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Sprzedawcę podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności: 


Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy danych powodujących zakłócenie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 


W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 

Sklep Sterowniki-PLC.net zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji poprawności danych podanych podczas rejestracji oraz zamówień złożonych drogą elektroniczną.

W przypadku wykrycia niepoprawnych danych konto zostanie usunięte a złożone zamówienie anulowane.

 Sklep internetowy sterowniki-plc.net akceptuje następujące formy płatności:


a)  Płatność za pobraniem:


Płatność następuje w chwili otrzymania towaru poprzez przekazanie należnej kwoty kurierowi dostarczającemu przesyłkę.


Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy. Przesyłki pobraniowe realizowane są do 1000 zł netto.


Wysyłka towaru, pod warunkiem jego dostępności na magazynie następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz jego potwierdzenia przez przedstawiciela handlowego Automation-Systems Paweł Piłat


b) Przedpłata:


Zapłata następuje na podstawie faktury pro-forma w wysokości i na numer rachunku bankowego na niej umieszczonego. Doręczenie faktury pro-forma następuje na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail.


Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym.


W przypadku braku wpłaty za doręczoną fakturę pro-forma w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania złożone zamówienie przestaje wiązać Automation-Systems Paweł Piłat, a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.


Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.


Do każdej przesyłki Automation-Systems Paweł Piłat dołącza fakturę VAT.


 W przypadku dostawy krajowej, gdy cena w informacji handlowej podana jest w dolarach amerykańskich lub euro, to będzie przeliczana na złote polskie według kursu sprzedaży danej waluty w banku NBP Tabela C w dniu wystawienia faktury VAT.


Minimalna wartość realizowanego zamówienia wynosi 20zł netto.


Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł netto realizowane są tylko w postaci przedpłaty na podstawie faktury pro-forma.


Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenia, a następnie jego weryfikacja wraz z danymi Klienta przez przedstawiciela handlowego oraz dokonanie płatności zgodnie z wyborem jednej z form płatności wskazanej powyżej.

 

Czas realizacji zamówienia wynika z dostępności towaru na magazynie Automation-Systems Paweł Piłat oraz czasu doręczenia przesyłki.


Automation-Systems Paweł Piłat posiada magazyn, na którym utrzymuje większość standardowego asortymentu oferowanego w sklepie internetowym. W związku z tym wysyłka towaru może nastąpić nawet w dniu złożenia zamówienia (pod warunkiem złożenia zamówienia w dniu roboczym) przy wyborze formy płatności za pobraniem lub dokonania przez Klienta zapłaty na podstawie wystawionej faktury pro-forma i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Automation-Systems Paweł Piłat.


W przypadku zamówienia towaru, którego dostępność na magazynie jest ograniczona, czas realizacji dostawy wynika z czasu jaki potrzebny jest naszym kontrahentom na dostarczenie towaru do naszego magazynu. W takim przypadku nasi przedstawiciele handlowi niezwłocznie kontaktują się z Klientem w celu poinformowania o dłuższym terminie realizacji zamówienia i ustalenia terminu dostawy.


Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na towary niedostępne w ofercie sklepu internetowego. Możliwość złożenia i termin realizacji zamówień specjalnych na towary nie będące w stałej ofercie sklepu sterowniki-plc.net uzgadnia się indywidualnie z przedstawicielem handlowym Automation-Systems Paweł Piłat, który informuje o możliwości i terminie realizacji zamówienia specjalnego bądź o jego anulowaniu w przypadku, gdy towar został już wycofany ze sprzedaży.


Towar wysyłamy firmą kurierską. Zazwyczaj czas dostawy (liczony od momentu wysyłki) wynosi 24 godziny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.


W trakcie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania oraz taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi oraz spisać wraz z nim protokół szkody i skontaktować się z pracownikiem sklepu Sterowniki-PLC.net; telefon kontaktowy: +48 17 785 05 38 – są to warunki konieczne do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Należy pamiętać, że podpisanie listu przewozowego jest jednoznaczne z przyjęciem przesyłki bez żadnych zastrzeżeń.


Wskazane jest aby przy odebraniu przesyłki w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki zgodność dostarczonych urządzeń ze złożonym zamówieniem.


Koszty związane z wysyłką towaru są doliczane do faktury i wynoszą 20 zł netto przy przedpłacie oraz 30 zł netto za pobraniem.


W uzasadnionych przypadkach sklep internetowy sterowniki-plc.net zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.


Gwarancja, postępowanie reklamacyjne


Reklamacja produktu: zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.


Na urządzenia sprzedawane przez Automation-Systems Paweł Piłat udziela nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach:


W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, Automation-Systems Paweł Piłat zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. Automation-Systems Paweł Piłat może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.


Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy liczone od dnia doręczenia urządzenia.


Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Automation-Systems Paweł Piłat wadliwości działającego urządzenia. Zgłoszenie winno zostać dokonane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 16. Zasady zgłoszenia określają niniejsze warunki gwarancji.


Automation-Systems Paweł Piłat zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego urządzenia do Automation-Systems Paweł Piłat. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Automation-Systems Paweł Piłat termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Nabywca zostanie o tym poinformowany.


Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu.


Gwarancją nie są objęte wszelkie wady fizyczne powstałe wskutek:Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wysłanie takiego pisma faksem, pocztą elektroniczną na adres biuro/malpka/sterowniki-plc.net lub listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby firmy Automation-Systems Paweł Piłat. Zgłoszenie gwarancji uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez Automation-Systems Paweł Piłat otrzymania zgłoszenia.


Automation-Systems Paweł Piłat podejmie decyzję, czy urządzenie winno zostać dostarczone do jego działu serwisowego, czy też pracownik tego działu dokona naprawy, bądź wymiany urządzenia w siedzibie Nabywcy.


W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone do Automation-Systems Paweł Piłat, winno to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu i składowania ponosi Nabywca.


Sposób doręczenia urządzenia do Automation-Systems Paweł Piłat Nabywca winien uprzednio uzgodnić z Automation-Systems Paweł Piłat.


Po naprawie urządzenia w siedzibie Automation-Systems Paweł Piłat może być ono odebrane przez Nabywcę z siedziby Automation-Systems Paweł Piłat, bądź przesłane przez Automation-Systems Paweł Piłat na wskazany przez Nabywcę adres w Polsce.


W przypadku, gdy Automation-Systems Paweł Piłat wyśle do Nabywcy pracownika, który dokona oględzin urządzenia, Nabywca ma obowiązek udostępnić pracownikowi Automation-Systems Paweł Piłat zarówno samo urządzenie, jak i wszelkie dokumenty związane z jego sprzedażą.


Na wniosek Automation-Systems Paweł Piłat Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia.


Urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddane przez Automation-Systems Paweł Piłat testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją Automation-Systems Paweł Piłat zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.


Decyzję o wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie Automation-Systems Paweł Piłat


Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jakości w razie:Jeżeli Nabywca utracił uprawniania wynikające z gwarancji jakości Automation-Systems Paweł Piłat zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami przeprowadzonych testów oraz naprawy urządzenia lub wymiany urządzenia.


 Automation-Systems Paweł Piłat nie ponosi odpowiedzialności:Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez podmiot inny niż Automation-Systems Paweł Piłat są nieważne.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.


Informacje o przetwarzaniu danych


Postanowienia końcowe


Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwa realizacja zamówienia przez sklep internetowy sterowniki-plc.net, jest on uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód, wówczas sklep internetowy jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia do umowy bez wynikających z tego tytułu dalszych zobowiązań względem Klienta. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez sklep internetowy od realizacji zamówienia nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Klienta, w tym odszkodowania.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.


Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej sterowniki-plc.net w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.